REGULAMIN
SKLEPU/WYPOŻYCZALNI
SPRZĘTU SPORTOWEGO/TURYSTYCZNEGO
SUP Akcie i inne atrakcje
 
 
 
Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy PBGlobal, ul Rataje 166/56, 61-168 Poznań
Przed podpisaniem UMOWY WYPOŻYCZENIA wypożyczający ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego regulaminu w szczególności z prawami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
1. Wraz z podpisaniem UMOWY WYPOŻYCZENIA wypożyczający zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji wypożyczającego nowy/używany, sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania wypożyczającego w tym zakresie.
3. Wypożyczający odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
4. Sprzęt wypożyczyć może osoba, która okaże dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem i wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię. Kaucja ta podlega zwrotowi na życzenie wypożyczającego w przypadku niezalegania z opłatą za wypożyczenie i dokonania zwrotu sprzętu. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia /zniszczenia sprzętu, zwrot kaucji uzależniony jest również od uregulowania przez wypożyczającego zwrotu wartości sprzętu lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody.
5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu i czasie ustalonym między wypożyczalnią a wypożyczającym
6. Wypożyczający odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
7. Wypożyczający podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
8. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w miejscu zgodnie z umową osobie reprezentującą wypożyczalnie.
9. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
10. Wypożyczający wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność i nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
12. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest dzień, godz, doba. Przekroczenie okresu rozliczeniowego o jedną godzinę jest równoznaczne z przedłużeniem umowy wynajmu na kolejną dobę. Dzienne stawki opłat za wypożyczenie sprzętu oraz wysokość kaucji określone są w cenniku wypożyczalni.
13. Opłaty za wypożyczenie nalicza się mnożąc okres wynajmu (z uwzględnieniem regulacji punktu 12 – od czasu wypożyczenia do czasu zwrotu) przez dzienne, godzinne lub dobowe stawki opłat. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia/zniszczenia sprzętu za okres wynajmu przyjmuje się czas do dnia zwrotu wartości utraconych rzeczy lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody. Wyżej wymienione świadczenia nie zwalniają od obowiązku zapłaty opłaty za wypożyczenie.
14. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie spoczywa na nim obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni o zaistniałym fakcie, jak również zwrotu wypożyczalni wartości sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
15. Nieuzasadniona, przekraczająca dobę zwłoka w zwrocie sprzętu lub niepoinformowanie Wypożyczalni o decyzji przedłużenia okresu wynajmu lub zaginięcia sprzętu powoduje zgłoszenie sprawy jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
16. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
17. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarówno wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.
W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego wypożyczający, zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
18. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).